Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty bổ sung sửa đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021!

Cập nhật 16/04/2021

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty bổ sung sửa đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021"

          Click vào đây để xem Điều lệ tổ chức và hoạt động của TISCO!

          Click vào đây để xem Quy chế nội bộ về quản trị của TISCO!

          Click vào đây để xem Quy chế hoạt động của HĐQT TISCO!

          Click vào đây để xem Quy chế hoạt động của BKS TISCO!

X