Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty bổ sung sửa đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018!

Cập nhật 13/06/2018

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty bổ sung sửa đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018"

Click vào đây để xem Điều lệ Công ty

Click vào đây để xem Quy chế nội bộ Công ty

X