Trợ giúp cổ đông

Cập nhật 23/03/2017

BAN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CP GANG THÉP THÁI NGUYÊN - TISCO

Trụ sở chính:Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Việt Nam
Điện thoại: (+84280) 3832 236 
Fax: (+84280) 3832 056
X