07/05/2024

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng mua phôi thép của Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng để phục vụ sản xuất!

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng mua phôi thép của Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng để phục vụ sản xuất"
X