18/04/2022

Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên!

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên"
X