25/11/2023

Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc phê duyệt ký hợp đồng mua phôi thép của Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng để phục vụ sản xuất!

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc phê duyệt ký hợp đồng mua phôi thép của Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng để phục vụ sản xuất"
X