Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!

Cập nhật 31/05/2021

Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU, ngày 23/3/2021; Kế hoạch số 05-KH/ĐUGT, ngày 27/3/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong 02 ngày 27, 28/3/2021, Đảng ủy Công ty đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến kết nối điểm cầu với Hội nghị toàn quốc do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.

Tham gia hội nghị trực tuyến có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy Công ty; Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Ủy viên UBKT Đảng ủy Công ty;  đồng chí bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở; cán bộ phụ trách tuyên giáo tại cơ sở; Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Công ty; đồng chí trưởng phòng ban Công ty; giám đốc (phó giám đốc phụ trách) các chi nhánh thành viên; các ban Đảng ủy Công ty; báo cáo viên kiêm cộng tác viên dư luận xã hội cấp Công ty; đồng chí cán sự tổ chức đảng các đảng bộ sơ sở.

Phát biểu khai mạc trước khi vào Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – Bí thư Đảng ủy, UVHĐQT, Tổng Giám đốc Công ty yêu cầu cấp ủy các cấp triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học, chất lượng trong suốt nhiệm kỳ. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết. Cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tự giác, tích cực học tập, nghiên cứu Nghị quyết.

Ngay sau phần phát biểu khai mạc, các đồng chí cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Công ty đã được nghiên cứu các văn kiện Đại hội XIII của Đảng gồm: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII.

Sau Hội nghị cán bộ chủ chốt, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo cấp ủy các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt tại cơ sở. 27/27 đảng bộ, chi bộ cơ sở phấn đấu hoàn thành việc triển khai học tập Nghị quyết XIII của Đảng trước ngày 30/4/2021 và 100% cán bộ, đảng viên được học tập. Sau khi nghiên cứu, các đảng bộ, chi bộ cơ sở tiếp tục xây dựng Chương trình hành động thực hiện và triển khai Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025./.

* Toàn cảnh Hội nghị:

Tin và ảnh: Quốc Hùng

X