Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy phép thành lập và hoạt động/giấy phép hoạt động!

Cập nhật 18/11/2021

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy phép thành lập và hoạt động/giấy phép hoạt động"

          Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X