Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên!

Cập nhật 03/03/2022

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên"

          1. Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

          2. Mẫu UQ cá nhân, nhóm cổ đông, tổ chức dự ĐHĐCĐ 2022!

          3. Mẫu giấy xác nhận dự ĐHĐCĐ 2022 của cá nhân, tổ chức!

          4. Mẫu phiếu tham gia ý kiến với ĐHĐCĐ 2022 cá nhân, tổ chức!

X