Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO) đã ký Hợp đồng với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC về việc Kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của TISCO!

Cập nhật 20/06/2022

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO) đã ký Hợp đồng với Công  ty TNHH Hãng kiểm toán AASC về việc Kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của TISCO"

      Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X