Tài liệu gửi cổ đông và đại biểu dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 - TISCO!

Cập nhật 26/03/2019

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Tài liệu gửi cổ đông và đại biểu dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 - TISCO"!

1. Danh mục tài liệu gửi các cổ đông và các đại biểu dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

2. Nội quy ĐHĐCĐ thường niên 2019

3. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2019

4. Báo cáo số 25 ngày 22.3.2019 của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2019

5. Báo cáo số 148 ngày 22.3.2019 của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2019

6. Tờ trình số 26 ngày 22.3.2019 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT BKS nhiệm kỳ 2014-2019

7. Tờ trình số 27 của HĐQT về việc thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS

     7.1. Quy chế bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS

8. Tờ trính số 28 của HĐQT về việc thông qua danh sách đề cử và ứng củ bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS

     8.1. Sơ yếu lý lịch của ông Phạm Công Thảo

     8.2. Sơ yếu lý lịch của ông Hoàng Ngọc Diệp

     8.3. Sơ yếu lý lịch của ông Trần Tuấn Dũng

     8.4. Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Minh Hạnh

     8.5. Sơ yếu lý lịch của ông Lê Minh Tú

     8.6. Sơ yếu lý lịch của ông Lê Hồng Khuê

     8.7. Sơ yếu lý lịch của ông Lê Thành Thực

     8.8. Sơ yếu lý lịch của ông Trần Anh Dũng

     8.9. Sơ yếu lý lịch của bà Nguyễn Lan Hương

     8.10. Sơ yếu lý lịch của ông Trần Quốc Việt

     8.11. Sơ yếu lý lịch của bà Nguyễn Thúy Nga

     8.12. Sơ yếu lý lịch của ông Bùi Quang Hưng

9. Tờ trình số 29 ngày 22.3.2019 về việc thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2018

10. Tờ trình số 30 về việc phân phối lợi nhuận năm 2018

11. Tờ trình số 31 về việc phê duyệt kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2019

12. Tờ trình số 32 về việc thông qua tiền lương thù lao HĐQT BKS năm 2019

13. Tờ trình số 149 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2019

14. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

X