Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022!

Cập nhật 19/04/2022

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022"

      1. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022 - TISCO

       2. Biên bản của ĐHĐCĐ thường niên 2022 - TISCO

       3. Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022 - TISCO

       4. Quy chế hoạt động của HĐQT - TISCO

      

X