18/11/2021

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy phép thành lập và hoạt động/giấy phép hoạt động!

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy phép thành lập và hoạt động/giấy phép hoạt động"
X