15/08/2023

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2023 đã soát xét!

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2023 đã soát xét"!
X