20/06/2022

Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO) đã ký Hợp đồng với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC về việc Kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của TISCO!

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO) đã ký Hợp đồng với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC về việc Kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của TISCO"
X