Tài liệu gửi cổ đông và đại biểu dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 - TISCO!

Cập nhật 29/03/2022

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Tài liệu gửi cổ đông và đại biểu dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 - TISCO"!

          1. Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

          2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2022

          3. Nội quy ĐHĐCĐ thường niên 2022

          4. Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2022

          5. Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2022

          6. Tờ trình về việc bổ sung sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT TISCO

          7. Tờ trình về việc thông qua BCTC riêng năm 2021 đã kiểm toán

          8. Tờ trình về việc thông qua BCTC hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

          9. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021

          10. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2022

          11. Tờ trình về việc ký hợp đồng với Công ty CPTM Thái Hưng

          12. Tờ trình về việc ký hợp đồng với Công ty CP Cán thép Thái Trung

          13. Tờ trình về việc thông qua mức tiền lương thù lao của HĐQT, Ban TGĐ, BKS, KTT năm 2022

          14. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2022

          15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

          16. Phiếu biểu quyết bằng văn bản

X