Phiếu biểu quyết bằng văn bản về các nội dung, các báo cáo và các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019!

Cập nhật 06/04/2019

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: “Phiếu biểu quyết bằng văn bản về các nội dung, các báo cáo và các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

      Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X