Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII!

Cập nhật 18/08/2021

Chiều ngày 16/8/2021, tại Nhà Văn hóa Công nhân Gang thép, Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

Tham dự Hội nghị tập huấn có đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty, đại biểu các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Công ty; các đồng chí bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở; đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp Công ty.

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Quốc Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty đã quán triệt tới đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”; Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”; Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 06/7/2021 “Về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030”; Kết luận số 11-KL/TW, ngày 13/7/2021 “Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc qia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025”.

Sau khi quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty đã yêu cầu các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung đến chi bộ, cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên, CNVCLĐ bằng hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Căn cứ tình hình thực tiễn, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch phù hợp để triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đồng thời chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện ở các cấp; Đồng chí đứng đầu cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở chủ động nghiên cứu, chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương đến chi bộ, phù hợp với thực tiễn tại đơn vị và báo cáo kết quả triển khai về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty trước ngày 30/9/2021.


Trong ảnh: Đồng chí Đào Quốc Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương

Trước đó, các báo cáo viên cấp Công ty đã triển khai nội dung thực hành báo cáo trước Hội nghị các chuyên đề và nhận xét, góp ý nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ sau khi được tập huấn các chuyên đề, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong thời gian tới./.

* Một số hình ảnh báo cáo viên triển khai nội dung thực hành báo cáo trước Hội nghị các chuyên đề:

Tin và ảnh: Quốc Hùng

X