Ủy quyền cho HĐQT Công ty về phê duyệt phương án và quyết định việc cơ cấu lại phần vốn góp của TISCO! tại các công ty con, công ty liên kết có vốn góp của TISCO

Cập nhật 14/04/2017

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: Tờ trình số 32 ngày 14/4/2017 về việc “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty về phê duyệt phương án và quyết định việc cơ cấu lại phần vốn góp của TISCO tại các công ty con, công ty liên kết có vốn góp của TISCO”

Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X