Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới

Cập nhật 16/01/2017

Vừa qua, Đảng ủy Công ty CP Gang thép Thái nguyên đã mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, tham gia lớp học có 134 đảng viên mới, sinh hoạt tại 23 đảng bộ, chi bộ cơ sở; lớp học được tổ chức liên tục từ ngày 18-22/10; giảng viên là các đồng chí lãnh đạo Ban, phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên và lãnh đạo các ban Đảng ủy Công ty cổ phần Gang thép Thái nguyên trực tiếp giảng bài; trong 5 ngày, học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề theo quy định của Ban tuyên giáo Trung ương gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đường lối phát triển kinh tế, xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo - khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; tăng cường QP-AN, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế; tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; không ngừng phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức sinh hoạt ngoại khóa…

Cuối khóa học có 134 học viên viết bài kiểm tra nhận thức; kết quả có 132 học viên đạt yêu cầu trở lên, trong đó: xếp loại giỏi 35 học viên, đạt 35,7%; xếp loại khá 83 học viên, đạt 62,8%; xếp loại trung bình 02 học viên, đạt 1,5%; 132 học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học tập theo quy định; 02 học viên của Đảng bộ Công ty CP hợp kim sắt Gang thép không được cấp giấy chứng nhận do nghỉ học không xin phép, số ngày nghỉ học quá quy định.

Sau khóa học Ban chỉ đạo lớp học đã có báo cáo đánh giá tổng kết lớp học, xét và đề nghị Đảng ủy Công ty cấp chứng nhận kết quả học tập cho học viên, thông báo nhận xét gửi các đảng bộ, chi bộ cơ sở để tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ đảng viên mới phấn đấu rèn luyện trở thành đảng viên chính thức./.

 

Tin và ảnh: Đặng Giang-ĐU

X