Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty bổ sung sửa đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018!

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty bổ sung sửa đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018"
X