24/05/2017

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 - TISCO!

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 - TISCO"
X