03/04/2020

Thông báo về việc gia hạn ĐHĐCĐ thường niên 2020!

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: “Thông báo về việc gia hạn ĐHĐCĐ thường niên 2020”
X