17/07/2017

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc hủy một phần chứng khoán đăng ký do giảm vốn - mã chứng khoán TIS!

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc hủy một phần chứng khoán đăng ký do giảm vốn - mã chứng khoán TIS"!
X