Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

Cập nhật 13/06/2018

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên"

Click vào đây để xem Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2018

Click vào đây để xem Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

X