Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2016 đã soát xét

Cập nhật 13/03/2017

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2016 đã soát xét"!

          Click vào đây để xem Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2016 đã soát xét!
          Click vào đây để xem Báo cáo tài hợp nhất Quý 2 năm 2016 đã soát xét!
X