Thông báo về việc mời cung cấp vật tư!

Cập nhật 29/06/2022

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể Quý khách hàng "Thông báo về việc mời cung cấp vật tư"

          1. Gói hàng hoá: Silico Mangan (SiMn)!

          2. Gói hàng hoá: Fero Mangan 62!

X