Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyển có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Cập nhật 18/11/2021

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyển có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ"

          Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X