Tài liệu dành cho các cổ đông đủ điều kiện dự ĐHĐCĐ thường niên 2017!

Cập nhật 05/04/2017

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Tài liệu dành cho các cổ đông đủ điều kiện dự ĐHĐCĐ thường niên 2017 - TISCO!"

1. Danh mục tài liệu gửi các cổ đông dự ĐHĐCĐ 2017

2. Chương trình ĐHĐCĐ 2017 số 20 ngày 04-4-2017

3. Quy chế ĐHĐCĐ 2017 số 02 ngày 23-02-2017

4. Nội quy ĐHĐCĐ 2017

5. Phiếu ý kiến về ĐHĐCĐ 2017

6. Các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên 2017:

6.1. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ 2017

6.2. Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ 2017

6.3. Tờ trình số 22 ngày 04-4-2017 trình ĐHĐCĐ 2017 thông qua BCTC HN năm 2016

6.4. Tờ trình số 23 ngày 04-4-2017 trình ĐHĐCĐ 2017 về phương án phân phối lợi nhuận 2016

6.5. Tờ trình số 24 ngày 04-4-2017 trình ĐHĐCĐ 2017 về KHSXKD và ĐT 2017

6.6. Tờ trình số 25 ngày 04-4-2017 trình ĐHĐCĐ 2017 về thù lao HĐQT BKS 2017

6.7. Tờ trình số 28 ngày 04-4-2017 về nhà đầu tư 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết

6.8. Tờ trình số 26 ngày 04-4-2017 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019

6.9. Tờ trình số 27 ngày 04-4-2017 về việc phê duyệt "Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019"

6.10. Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019

- Sơ yếu lý lịch của ông Trịnh Gia Tâm

- Sơ yếu lý lịch của bà Nguyễn Thúy Nga

6.11. Tờ trình 201 ngày 04-4-2017 của Ban kiểm soát Công ty về lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017

6.12. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017

 

 

X