Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên!

Cập nhật 11/05/2018

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: “Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên "!

     Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X