Thông báo về việc gia hạn ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên!

Cập nhật 08/03/2018

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: “Thông báo về việc gia hạn ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên"!

Click vào đây để xem thông tin chi tiết!

X