Tài liệu gửi các cổ đông dự ĐHĐCĐ 2018 - TISCO!

Cập nhật 13/06/2018

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: “Tài liệu gửi các cổ đông dự ĐHĐCĐ 2018 - TISCO”

      1. Danh mục tài liệu gửi các cổ đông dự ĐHĐCĐ 2018

      2. Chương trình ĐHĐCĐ 2018

      3. Quyết định 07 ngày 27/4/2018 về quy chế ĐHĐCĐ 2018 TISCO

      4. Quyết định 08 ngày 27/4/2018 về Quy chế bầu bổ sung HĐQT TISCO

      5. Nội quy ĐHĐCĐ 2018

      6. Mẫu phiếu tham gia ý kiến với ĐHĐCĐ 2018 TISCO

      6.1. Phiếu biểu quyết bằng văn bản gửi BTC ĐHĐCĐ 2018

      7.1. Báo cáo 50 ngày 28/5/2018 của HĐQT trình ĐHĐCĐ 2018

      7.2. Báo cáo 261 ngày 11/5/2018 của BKS trình ĐHĐCĐ 2018

      7.3. Tờ trình 51 ngày 28/5/2018 về bổ sung sửa đổi điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty

      7.3.1. Dự thảo bổ sung sửa đổi điều lệ công ty

      7.3.2. Bảng so sánh điều lệ cũ và điều lệ mới

      7.3.3. Dự thảo bổ sung sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty

      7.4. Báo cáo 52 ngày 28/5/2018 về chấp thuận miễn nhiệm TV HĐQT

      7.5. Tờ trình 53 ngày 28/5/2018 về Quy chế bầu cử HĐQT

      7.6. Tờ trình 54 ngày 28/5/2018 về thông qua danh sách bầu bổ sung HĐQT

      7.6.1. Sơ yếu lý lịch của ông Ngô Sỹ Hiếu

      7.6.2. Sơ yếu lý lịch của ông Lê Minh Tú

      7.7. Tờ trình số 55 ngày 28/5/2018 về BCTC đã kiểm toán năm 2017

      7.8. Tờ trình 56 ngày 28/5/2018 về phân phối lợi nhuận năm 2017

      7.9. Tờ trình 57 ngày 28/5/2018 về KHSXKD và đầu tư 2018

      7.10. Tờ trình Tờ trình 58 ngày 28/5/2018 về thế chấp mỏ quặng sắt Tiến Bộ và mỏ than Phấn mễ

      7.11. Tờ trình Tờ trình 59 ngày 28/5/2018 về phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của TISCO

      7.12. Tờ trình 262 ngày 11/5/2018 của BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018

      7.13. Tờ trình 60 ngày 28 5 2018 về thù lao HĐQT BKS 2018

      7.14. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

X