Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên!

Cập nhật 29/06/2017

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên"

Click vào đây để xem Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Click vào đây để xem Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

X