Biên bản, Nghị quyết, ĐHĐCĐ thường niên 2017 - TISCO!

Cập nhật 20/04/2017

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Biên bản, Nghị quyết, ĐHĐCĐ thường niên 2017 - TISCO"!

Click vào đây để xem chi tiết Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2017!

Click vào đây để xem chi tiết Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017!

Click vào đây để xem chi tiết Biên bản Kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên 2017!

X