Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 sau kiểm toán!

Cập nhật 26/03/2018

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 sau kiểm toán"!
Click vào đây để xem Báo cáo tài chính riêng!
Click vào đây để xem Báo cáo tài chính hợp nhất!

X