Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc năm tài chính ngày 31/12/2016 (đã được kiểm toán)!

Cập nhật 10/03/2017

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 (đã được kiểm toán)"!

Click vào đây để xem chi tiết Báo cáo tài chính riêng!
Click vào đây để xem chi tiết Báo cáo tài chính hợp nhất!
X