Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2017 đã soát xét!

Cập nhật 14/08/2017

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: "Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2017 đã soát xét"!
Click vào đây để xem Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã soát xét!
Click vào đây để xem Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét!

X